Bếp Vũ Sơn – Lê Thanh Nghị – TP Hải Dương

  • Địa chỉ: 675 Lê Thanh Nghị, P. Hải Tân, Thành phố Hải Dương
  • Số điện thoại: 0912 666 818
  • Website: bepvuson.vn
Chia sẻ: