Bếp Vũ Sơn – Ngô Gia Tự – Hà Nội

  • Địa chỉ: 175 Đ. Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0941 81 82 82
  • Website: bepvuson.vn
Chia sẻ: