Bếp Vũ Sơn – Quận 10

  • Địa chỉ: 60 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 090 7288234
  • Website: https://bepvuson.vn
Chia sẻ: