Bếp Vũ Sơn – Trường Chinh – TP Hải Dương

  • Địa chỉ: 288 Trường Chinh, P Thanh Bình, TP Hải Dương
  • Số điện thoại: 0912 666 818
  • Website: bepvuson.vn
Chia sẻ: