Chống nhăn

Nếu bạn không mở cửa máy khi kết thúc chương trình sấy, tùy chọn chống nhăn sẽ tự hoạt động trong vòng 60 phút. Mặt khác, khi tùy chọn chống nhăn được chọn, chế độ này sẽ hoạt động trong 120 phút
Chia sẻ: