Chương trình người dùng

Mỗi người đều có các bữa ăn yêu thích và cách nấu của riêng mình. Với Chương Trình Người Dùng, bạn có thể dễ dàng lưu lại chương trình nấu yêu thích trong bộ nhớ chương trình. Mỗi khi chọn chương trình đã lưu, lò sẽ nấu theo cách mà bạn muốn.
Chia sẻ: