Delay – Tạm hoãn

Chức năng này cho phép bạn trì hoãn việc bắt đầu chương trình giặt đã đặt trong tối đa 23 giờ.
Chia sẻ: