Lựa chọn nhiệt độ nước giặt

Bạn có thể sử dụng phím cài đặt nhiệt độ nước giặt để cài đặt nhiệt độ nước giặt cho quần áo của mình.
  • Khi chọn một chương trình giặt mới, nhiệt độ tối đa của chương trình đã chọn sẽ hiển thị trên màn hình nhiệt độ nước giặt.
  • Bạn có thể nhấn nút cài đặt nhiệt độ nước giặt để giảm dần nhiệt độ nước giặt từ nhiệt độ tối đa cho đến nước lạnh của chương trình đã chọn.
  • Nếu bạn đã lỡ bỏ qua bước cài đặt nhiệt độ nước giặt, hãy tiếp tục nhấn phím cài đặt nhiệt độ nước giặt để lựa chọn lại nhiệt độ mong muốn.
Chia sẻ: