Sấy theo thời gian

Nếu xoay nút chương trình sang chế độ Sấy Theo Thời Gian (Time Drying), bạn có thể nhấn nút tùy chọn Time Drying để chọn, và nhấn Bắt đầu/ Tạm Dừng để khởi động chương trình.
Chia sẻ: