Tráng tăng cường

Chén dĩa sạch kin kít với tính năng tráng tăng cường. Lượng nước xả cùng thời gian xả nhiều hơn trong lần xả cuối, bảo đảm chén đĩa sạch hoàn hảo! Không còn mùi khó chịu!
Chia sẻ: